จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 4 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 338 สัปดาห์นี้
  » 453 เดือนที่แล้ว
  » 13001 ปีที่แล้ว
  » 93736 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่


พ.ศ. 2459            ทายาททำพิธีมอบตำหนักแก่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าไม่ทำเป็น โรงเรียนสตรี จะต้องคืนให้แก่ทายาทกองมรดก
 
พ.ศ. 2479            บุตรและธิดาของ ม.ร.ว.สุวพรรณ  สนิทวงศ์  ได้สร้างเรือนสายสุวพรรณเพื่ออุทิศให้ ม.ร.ว.สุวพรรณ  สนิทวงศ์
            
พ.ศ. 2494            กระทรวงศึกษาธิการได้ขอประทานซื้อที่ดินจาก ม.จ. ปิยะรังสิต รังสิต องค์อุปการะองค์ที่ 3เนื้อที่ 3 โฉนดจำนวน  279.6 ตารางวา  

                          ด้านซ้ายจรดถนนมังกร และได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ขนานกับถนนมังกรและตั้งชื่อตึกว่า  “ตึกเตื้อง สนิทวงศ์” 

                          เพื่อเป็นอนุสรณ์และระลึกถึงคุณงามความดีของ ม.ร.ว. เตื้อง สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของโรงเรียน

พ.ศ. 2495            ในวันที่ 25 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

                          และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา โปรดเกล้าฯพระราชทานที่ดิน 1 ไร่ 28  ตารางวา

                          ด้านขวาทิศตะวันออกจรดถนนวังเจ้าสาย (ถนนกะทะ)
 
พ.ศ. 2506            ต่อเติมตึกเตื้อง สนิทวงศ์ ทั้ง 3 ชั้น  โดยสร้างหักฉากกับตัวตึกเดิม

พ.ศ. 2511             สร้างตึกอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน เป็นตึกหลังกลางและตั้งชื่อว่า “ตึกเยาวภาพงศ์สนิท”

                          เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์อุปการะองค์ที่ 1

พ.ศ. 2513            สร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  12 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณตั้งชื่อว่า “ตึกรังสิตประยูรศักดิ์”

พ.ศ. 2516             ท่านผู้หญิงมณีรัตน์  บุนนาค  นายกสายปัญญาสมาคม  ได้จัดหาเงินมาดำเนินการก่อสร้างตึก  

                          พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์โดยจำลองรูปทรงจากตึกพระตำหนักพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เดิมที่ชำรุดทรุดโทรม

                          และถูกรื้อไปแล้ว สร้างเป็นตึก 2 ชั้น แล้วอัญเชิญพระนาม  “พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์” เป็นชื่อตึก

 


พ.ศ. 2517             ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2517  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์บรมราชินูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

                          “ตึกพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์” 

พ.ศ. 2521             สร้างอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ ตั้งชื่อว่า“ตึกวงษานุประพัทธ์” และในวันที่ 9สิงหาคม  2522 

                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาเปิดตึกวงษานุประพัทธ์  และป้ายชื่อตึกเยาวภาพงศ์สนิท(ตึกกลาง) 

                          และตึกรังสิตประยูรศักดิ์

พ.ศ. 2524             ร.อ.พจน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ น.ต.ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการมรดก ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์

                           ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 งาน 53 ตารางวา ให้แก่โรงเรียน ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 4  ไร่ 31.6  ตารางวา

พ.ศ. 2527             กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 13 ห้องเรียน  และใช้ชื่ออาคารว่า

                          “ตึกสายสุวพรรณ”   ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

                           และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเปิดตึกเมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  2528

พ.ศ. 2533            หม่อมเจ้าปิยะรังสิต องค์อุปการะองค์ที่ 3 สิ้นชีพตักษัย โรงเรียนจึงทูลเชิญ ท่านหญิงจารุลักษณ์   กัลยาณี  บูรณะนนท์ (รังสิต) 

                          ซึ่งเป็นพระขนิษฐา ดำรงตำแหน่งองค์อุปการะเป็นองค์ที่ 4 ได้มีการรื้อถอนอาคาร 2  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

                          เป็นอาคาร 6 ชั้น โดยใช้เงินงบประมาณ

พ.ศ. 2535            อาคารเตื้อง  สนิทวงศ์   (อาคาร 2 ) สร้างเสร็จ ใช้เป็นห้องเรียน และห้องสำนักงานต่างๆ

พ.ศ. 2538            ได้งบประมาณอาคารเรียนแบบอเนกประสงค์  7  ชั้น  1 หลัง  ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2537

พ.ศ. 2539            อาคารอเนกประสงค์ 7 ชั้น สร้างเสร็จเรียบร้อย มอบงานวันที่  22  ธันวาคม  2539  และได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเชื่อม

                           อาคารอเนกประสงค์ กับ ตึกเตื้อง สนิทวงศ์ ด้วยเงินงบประมาณปี 2540

พ.ศ. 2540            ขอพระบรมราชานุญาต  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ  อาคารอเนกประสงค์  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

                          พระราชทานเมื่อวันที่  18  มีนาคม  2540 ว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมติดตั้งตรากาญจนาภิเษก และตราเป็นอักษรตัวทอง

                          ขนาดใหญ่(ไฟเบอร์กลาสปิดทองคำเปลว) บนตึกชั้น 7  เหนืออักษรชื่อและตราโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                          พร้อมติดตั้งชื่อตึก 3 หลังที่ประกอบกันเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อระลึกถึงตึก 3 หลังที่ถูกรื้อไป คือ ตึกเยาวภาพงศ์สนิท 

                          ตึกรังสิตประยูรศักดิ์  ตึกวงษานุประพัทธ์

          

พ.ศ. 2541             จัดสร้างหอพระ และสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร

                           สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อว่า  “พระพุทธสัมมาปัญญาประทาน”   ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 

                           ทรงทำพิธีเบิกพระเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร   และทรงประทานฤกษ์สำหรับประดิษฐานองค์พระบนแท่น

                           ที่ประทับในหอพระที่สร้างขึ้นหน้า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2541  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2541

                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”

                           และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2541 ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจาก

                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี     

พ.ศ. 2542            - จัดสร้างหินแกรนิตสีแดง แสดงประวัติความเป็นมาของนาม “พระพุทธสัมมาปัญญาประทาน”ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร

                             สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานชื่อ 

                          - ได้ตกแต่งบริเวณลานบัวโดยจัดทำสวนหย่อมและน้ำพุ และสวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

                          - ได้ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น4 และชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องน้ำชั้น 2 อาคาร 6

..  2543         - ได้รับรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมืองประดับหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม จัดโดยกรุงเทพมหานคร

..  2544         - ได้รับรางวัลห้องสมุดอัจฉริยะ(ที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานห้องสมุด จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดมัลติมีเดีย และห้องสมุดเสมือน) จัดโดยชมรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                          - ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                          - เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร

..  2545          - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.  2546          - สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน(ห้อง 621) จำนวน 50 เครื่อง และติดตั้งระบบควบคุมเป็นเงิน 2,249,669 บาท

..  2547          - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของสำนักงาน            เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

พ.ศ. 2548           - ได้มีการจัดงาน พิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่างสายปัญญาสมาคมฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

                              และได้มีการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาปริยัติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาปริยัติธรรมในสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งได้แก่ครู นักเรียนผู้ปกครอง และลูกจ้างประจำ ได้ศึกษาธรรมตามความสนใจโดยได้รับความร่วมมือ

                               และความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณพระเทพสิริภิมณฑ์ และพระวิทยากร จาก วัดสระเกศวรราชวิหาร

                            - สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 235 –236)  โดยจัดซื้อเก้าอี้จำนวน 100 ชุด และปรับพื้นห้องเรียนทั้ง 2 ห้อง เป็นเงิน 249,165 บาท

                            - สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปรับปรุงห้องแผนงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 5 เครื่อง เป็นเงิน 258,400 บาท

                            - สายปัญญาสมาคมฯ ปรับปรุงห้องพักครูภาษาต่างประเทศและห้องพักครูคณิตศาสตร์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน 220,000 บาท

                            - สายปัญญาสมาคมฯ ปรับปรุงห้องพักครูภาษาไทย สังคมฯ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ(ดนตรีไทย) เป็นเงิน 429,450 บาท

พ.ศ. 2549            - บริษัทเอิบสมบัติ โดยนางประไพ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ประธานมูลนิธิสายปัญญาสมาคม ปรับปรุงห้องศูนย์      สื่อสารนิเทศพร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เป็นเงิน 520,000 บาท

                            - สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนเป็นเงิน 31,360 บาท

                            - สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดทำห้องศูนย์คณิตศาสตร์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนจำนวน 10  เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับครู 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่องเป็นเงิน 351,892 บาท

                            - สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ปรับปรุงห้องเรียน(ห้อง 243) เพื่อจัดทำเป็นห้องศูนย์ภาษาจีน เป็นเงิน140,672 บาท และสายปัญญาสมาคมฯ จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็นเงิน 250,000 บาท

                            - โรงเรียนปรับปรุงทางเดินผ่านสนามโดยทำหลังคาและสวนหย่อม

 
พ.ศ. 2550
          - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 จากสำนักงานการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระดับดีมาก


                            - ได้รับป้ายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                            - ได้มีการจัดงานแสดงพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ  เรื่อง “พระมหาชนก” โดยความร่วมมือระหว่างสายปัญญาสมาคมฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

                            - ได้เข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์” โดยรับนักเรียน จำนวน 6 คน จากจังหวัดนราธิวาส มาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 1 ปี

                            - สายปัญญาสมาคมฯ ปรับปรุงบริเวณชั้นล่างตึกพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ จัดทำป้ายนิเทศราชสกุลสนิทวงศ์ ป้ายจารึกประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2551             - สายปัญญาสมาคมฯปรับปรุงห้องพักครูพลานามัยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 49,000บาท

                            - โรงเรียนปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 และชั้น 5  ปรับปรุงพื้นกระเบื้องทางเดิน

พ.ศ. 2552             - ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาองค์พระ ทาสีรั้วโรงเรียน เรือนประชาสัมพันธ์ และเรือนปกครองจัดทำห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำที่จอดรถ 6 ล้อ จัดสวนพฤกษศาสตร์บริเวณสนามหน้าเวทีและบริเวณระเบียง         อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ชั้น 2 – 7

พ.ศ. 2553             - ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5


                            - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา และระบบเครื่องเสียง

                            - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 621 และ 622

พ.ศ. 2554            - ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 670,000 บาท

                            - ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ใต้ถุงโล่ง เป็นเงิน 4,280,000 บาท

                            - ปรับปรุงห้องน้ำครูชั้น 2  และห้องน้ำนักเรียนชั้น 5 - ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นเงิน 100,000 บาท

พ.ศ. 2555             - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONEในวันที่  10  สิงหาคม  2555

                            - เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน เป็นเงิน 625,000 บาท

พ.ศ. 2556             - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสำนักงานการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระดับดี

                            - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน เป็นเงิน 720,000 บาท

พ.ศ. 2557             - ได้รับเงินจากมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้เป็นที่ตั้งสำนักงาน เอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ กลาง

                             - เปิดโครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง

                             - ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา เป็นห้อง Smart Classroom

                             - พัฒนาหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยครูเจ้าของภาษา

                             - ปรับปรุงห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี จำนวน 3 ห้อง

                             - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 6 และ อาคาร 1 เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                                   - ปรับปรุงอาคารปกครองและสวนหย่อมตลอดแนวทางเดินจากอาคารปกครองถึงหน้าตึกพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

พ.ศ. 2558              - ปรับปรุงระบบสาย LAN ทั้งโรงเรียน เป็นเงิน 1,500,000  บาท

                             - ปรับปรุงพื้นหอประชุม  เวที  และผ้าม่าน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

                             - ปรับปรุงเวทีหน้าเสาธง

                             - สร้างศาลา ห้องน้ำ และปรับปรุงตึกพระองค์เจ้าสาย  สนิทวงศ์  เป็นเงิน  1,900,00  บาท

                             - ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา  เป็นเงิน  200,000  บาท

                             - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ จอภาพ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีภายในห้องเรียน  เป็นเงิน  300,00  บาท

                             - ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             -  จัดงาน พิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติโดยความร่วมมือระหว่างสายปัญญาสมาคมฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 พ.ศ. 2559            - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่  18  กรกฎาคม  2559

                             - รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ในวันที่ 24  สิงหาคม 2559

                             -  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์“100 ปี  ร้อยคุณค่า สายปัญญา สง่าฉวีในวันที่  31  สิงหาคม 2559 ณ ห้องเจ้าพระยา  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

                             -  รับการประเมิน  การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน ScQA  ในวันที่  21  กันยายน 2559          

                             -  ศูนย์พัฒนาวิชาการห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                             - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 7  เครื่อง

พ.ศ. 2560             - ได้รับประกาศผ่านการประเมิน การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน SCQA เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

                             - ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรว5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 3

                                 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

                             - เปิดใช้ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (Robotics and Electronics Laboratory)  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

                             - รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  

                             - ได้เป็นศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม        

                             - ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียง 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 กันยายน 2560

                             - ได้รับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2560  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

                             - ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2561             - ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

                             - ได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

                             - ผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง  ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

                             -  จัดงาน พิธีเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติโดยความร่วมมือระหว่างสายปัญญาสมาคมฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 89 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                             -  โรงเรียนเป็นศูนย์แข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

                             - โรงเรียนผ่านการรับรองผล การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว  ปี 2560 – 2561 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

                             - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 เข้าประกวดแข่งขัน OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

                             - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ กิจกรรมประกวดการเดินสวนสนาม ของยุวกาชาดรางวัลชมเชย ระดับ 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 26 มกราคม 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ

                             - โรงเรียนได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2561 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ