เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 62 วันนี้
  » 73 เมื่อวาน
  » 202 สัปดาห์นี้
  » 1666 เดือนที่แล้ว
  » 19684 ปีที่แล้ว
  » 22913 ทั้งหมด

  Record: 718 (25.03.2019)

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่


พ.ศ. 2459            ทายาททำพิธีมอบตำหนักแก่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าไม่ทำเป็น โรงเรียนสตรี จะต้องคืนให้แก่ทายาทกองมรดก
 
พ.ศ. 2479            บุตรและธิดาของ ม.ร.ว.สุวพรรณ  สนิทวงศ์  ได้สร้างเรือนสายสุวพรรณเพื่ออุทิศให้ ม.ร.ว.สุวพรรณ  สนิทวงศ์
            
พ.ศ. 2494            กระทรวงศึกษาธิการได้ขอประทานซื้อที่ดินจาก ม.จ. ปิยะรังสิต รังสิต องค์อุปการะองค์ที่ 3เนื้อที่ 3 โฉนดจำนวน  279.6 ตารางวา  

                          ด้านซ้ายจรดถนนมังกร และได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ขนานกับถนนมังกรและตั้งชื่อตึกว่า  “ตึกเตื้อง สนิทวงศ์” 

                          เพื่อเป็นอนุสรณ์และระลึกถึงคุณงามความดีของ ม.ร.ว. เตื้อง สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของโรงเรียน

พ.ศ. 2495            ในวันที่ 25 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

                          และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา โปรดเกล้าฯพระราชทานที่ดิน 1 ไร่ 28  ตารางวา

                          ด้านขวาทิศตะวันออกจรดถนนวังเจ้าสาย (ถนนกะทะ)
 
พ.ศ. 2506            ต่อเติมตึกเตื้อง สนิทวงศ์ ทั้ง 3 ชั้น  โดยสร้างหักฉากกับตัวตึกเดิม

พ.ศ. 2511             สร้างตึกอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน เป็นตึกหลังกลางและตั้งชื่อว่า “ตึกเยาวภาพงศ์สนิท”

                          เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์อุปการะองค์ที่ 1

พ.ศ. 2513            สร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  12 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณตั้งชื่อว่า “ตึกรังสิตประยูรศักดิ์”

พ.ศ. 2516             ท่านผู้หญิงมณีรัตน์  บุนนาค  นายกสายปัญญาสมาคม  ได้จัดหาเงินมาดำเนินการก่อสร้างตึก  

                          พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์โดยจำลองรูปทรงจากตึกพระตำหนักพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เดิมที่ชำรุดทรุดโทรม

                          และถูกรื้อไปแล้ว สร้างเป็นตึก 2 ชั้น แล้วอัญเชิญพระนาม  “พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์” เป็นชื่อตึก

 


พ.ศ. 2517             ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2517  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์บรมราชินูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

                          “ตึกพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์” 

พ.ศ. 2521             สร้างอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น ด้วยเงินงบประมาณ ตั้งชื่อว่า“ตึกวงษานุประพัทธ์” และในวันที่ 9สิงหาคม  2522 

                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาเปิดตึกวงษานุประพัทธ์  และป้ายชื่อตึกเยาวภาพงศ์สนิท(ตึกกลาง) 

                          และตึกรังสิตประยูรศักดิ์

พ.ศ. 2524             ร.อ.พจน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ น.ต.ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการมรดก ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์

                           ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 งาน 53 ตารางวา ให้แก่โรงเรียน ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 4  ไร่ 31.6  ตารางวา

พ.ศ. 2527             กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 13 ห้องเรียน  และใช้ชื่ออาคารว่า

                          “ตึกสายสุวพรรณ”   ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

                           และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเปิดตึกเมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  2528

พ.ศ. 2533            หม่อมเจ้าปิยะรังสิต องค์อุปการะองค์ที่ 3 สิ้นชีพตักษัย โรงเรียนจึงทูลเชิญ ท่านหญิงจารุลักษณ์   กัลยาณี  บูรณะนนท์ (รังสิต) 

                          ซึ่งเป็นพระขนิษฐา ดำรงตำแหน่งองค์อุปการะเป็นองค์ที่ 4 ได้มีการรื้อถอนอาคาร 2  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

                          เป็นอาคาร 6 ชั้น โดยใช้เงินงบประมาณ

พ.ศ. 2535            อาคารเตื้อง  สนิทวงศ์   (อาคาร 2 ) สร้างเสร็จ ใช้เป็นห้องเรียน และห้องสำนักงานต่างๆ

พ.ศ. 2538            ได้งบประมาณอาคารเรียนแบบอเนกประสงค์  7  ชั้น  1 หลัง  ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2537

พ.ศ. 2539            อาคารอเนกประสงค์ 7 ชั้น สร้างเสร็จเรียบร้อย มอบงานวันที่  22  ธันวาคม  2539  และได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเชื่อม

                           อาคารอเนกประสงค์ กับ ตึกเตื้อง สนิทวงศ์ ด้วยเงินงบประมาณปี 2540

พ.ศ. 2540            ขอพระบรมราชานุญาต  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ  อาคารอเนกประสงค์  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

                          พระราชทานเมื่อวันที่  18  มีนาคม  2540 ว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมติดตั้งตรากาญจนาภิเษก และตราเป็นอักษรตัวทอง

                          ขนาดใหญ่(ไฟเบอร์กลาสปิดทองคำเปลว) บนตึกชั้น 7  เหนืออักษรชื่อและตราโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                          พร้อมติดตั้งชื่อตึก 3 หลังที่ประกอบกันเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อระลึกถึงตึก 3 หลังที่ถูกรื้อไป คือ ตึกเยาวภาพงศ์สนิท 

                          ตึกรังสิตประยูรศักดิ์  ตึกวงษานุประพัทธ์

          

พ.ศ. 2541             จัดสร้างหอพระ และสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร

                           สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อว่า  “พระพุทธสัมมาปัญญาประทาน”   ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 

                           ทรงทำพิธีเบิกพระเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร   และทรงประทานฤกษ์สำหรับประดิษฐานองค์พระบนแท่น

                           ที่ประทับในหอพระที่สร้างขึ้นหน้า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2541  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2541

                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”

                           และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2541 ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจาก

                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี     

พ.ศ. 2542            - จัดสร้างหินแกรนิตสีแดง แสดงประวัติความเป็นมาของนาม “พระพุทธสัมมาปัญญาประทาน”ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร

                             สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานชื่อ 

                          - ได้ตกแต่งบริเวณลานบัวโดยจัดทำสวนหย่อมและน้ำพุ และสวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

                          - ได้ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น4 และชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องน้ำชั้น 2 อาคาร 6