จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 2 ออนไลน์
  » 2 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 336 สัปดาห์นี้
  » 451 เดือนที่แล้ว
  » 12999 ปีที่แล้ว
  » 93734 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

สายปัญญาสมาคม

                                        สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียกโดยย่อว่า “ ส.ป.ส. ” ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1.  เพื่อเป็นที่ระลึกและแสดงถึงความผูกพันกับสถานศึกษาเดิม
          2.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนเก่า
          3.  เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือการศึกษาของโรงเรียนสายปัญญาฯ
          4.  เพื่องส่งเสริมวัฒนธรรม สังคมและสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญาฯ
          5.  เพื่อให้ศิษย์เก่าและครูอาจารย์มีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น ในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุถึง
               จุดประสงค์ความสำเร็จในการศึกษา
          6.  ส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษาและสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ที่มีชื่อเสียง
          7.  ส่งเสริมการศึกษาและบริการชุมชน
          8.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยราชการ องค์กร สมาคม หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
               ที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน

สมาชิกของสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
          1.  สมาชิกสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                    1.1  ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนสายปัญญาฯทุกคน ก่อนวันตั้งสมาคม (20 มกราคม 2480)
                    1.2  นักเรียนสายปัญญาฯที่ออกจากโรงเรียนภายหลังวันประกาศตั้งสมาคมฯ และผู้ที่สำเร็จ
                          การศึกษาชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์หรือชั้นสูงสุดของโรงเรียน หรือผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียน
                          สายปัญญาฯไม่น้อยกว่า 1 ปี
                    1.3  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
                    1.4  เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกออกจากสมาชิกภาพของสมาคมหรือสโมสรใดๆ
                    1.5  ไม่เป็นโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจของสังคม
                    1.6  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลมาก่อนเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
          2.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ที่มีคุณวุฒิ เกียรติคุณ และมีอุปการคุณแก่สมาคมฯ หรือโรงเรียนสายปัญญาฯ
               หรือผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมประการอื่น ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นสมควรเชิญให้เป็นสมาชิก
          3.  สมาชิกพิเศษ  คือ  ครู อาจารย์ประจำการโรงเรียนสายปัญญาฯ
          4.  เยาวสมาชิก  คือ  นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสายปัญญาฯ ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกต้อง
               กรอกข้อความในใบสมัครของสมาคมฯ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ลงนามรับรองกับผู้ปกครองและยื่น
               ใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมฯ
สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังนี้
          1.  ตาย
          2.  ลาออก
          3.  ต้องคำพิพากษาของศาลให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท
          4.  ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ  หรือไร้ความสามรถ
          5.  ฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมฯ  หรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ และ
               คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ไม่น้อยกว่าสามในสี่มีมติให้ออก

-----------------------------------