จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 4 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 338 สัปดาห์นี้
  » 453 เดือนที่แล้ว
  » 13001 ปีที่แล้ว
  » 93736 ทั้งหมด

  Record: 1431 (19.12.2020)

สมาคมผู้ปกครองและครู

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

         สมาคมผู้ปกครองและครูเรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียกโดยย่อว่า “ ส.ป.ค.ส. ” ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสวัสดิการของโรงเรียนสายปัญญาฯ
2.  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสายปัญญาฯ รวมทั้งการให้การแนะแนวการศึกษา และอาชีพในอนาคต
3.  ดำเนินการต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนสายปัญญาฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อความเจริญมั่นคงของโรงเรียน
4.  ร่วมมือกันรัฐบาล  องค์กร  สมาคม บุคคลหรือคณะบุคคล  ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความประพฤติดี มีมีพลานามัยสมบูรณ์  เพื่อที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ
5.  ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  มีความเจริญทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญาฯ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ตลอดจนได้รับสวัสดิการที่ดี

สมาชิกของสมาคมฯ มี 12 ประเภท ดังนี้
          1.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุติ หรือเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนสายปัญญาฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญเป็นสมชิกกิตติมศักดิ์
          2.  สมาชิกสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                    2.1  บรรลุนิติภาวะ
                    2.2  เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียนเก่าหรือนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนสายปัญญาฯ
                    2.3  เป็นครู อาจารย์ หรือเคยเป็นครู อาจารย์ ในโรงเรียนสายปัญญาฯ
                    2.4  เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญาฯ
          การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบของสมาคมฯ ยื่นต่อเลขาธิการ เมื่อได้ประกาศรายชื่อไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ แล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกได้ สมาชิกภาพเริ่มเมื่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว

สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
          1.  ตาย
          2.  ลาออก
          3.  ต้องคำพิพากษาของศาล สั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นคนล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ
          4.  ฝ่าฝืนข้อบังคับของสามาคมฯ หรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ หรือขาดการประชุมใหญ่ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง

-----------------------------------