จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 46 วันนี้
  » 85 เมื่อวาน
  » 254 สัปดาห์นี้
  » 1442 เดือนที่แล้ว
  » 39697 ปีที่แล้ว
  » 77283 ทั้งหมด

  Record: 1423 (04.03.2020)

ผู้บริหาร

 ประวัติและผลการปฏิบัติงาน

ประวัติ นางสาววิมลนาถ   บัวแก้ว
ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ปริญญามหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
ภูมิลำเนาเกิด จังหวัดเพชรบุรี
 

ประวัติการศึกษา

ลำดับที่ วุฒิการศึกษา / วิชาเอก ปีการศึกษา จากสถาบัน
1.  ระดับประถมศึกษา  พ.ศ. 2517  โรงเรียนอรุณประดิษฐ์  จังหวัดเพรชบุรี
2.  ระดับมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2517  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพรชบุรี
3. ระดับปริญญาตรี / อักษรศาสตร์บัณฑิต  พ.ศ. 2527  มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ระดับปริญญาโท / ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกาษา  พ.ศ. 2547  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ

1.  ผู้อำนาวการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2.  การศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ Angley School สหราชอาณาจักร
3.  การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สถาบัน ISIS สหราชอาณาจักร
4.  ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
5.  ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ณ บรูไนดารุสซาลาม
6.  ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารบริหารสถานศึกษา กับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
7. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
8. การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศณียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต สพฐ. รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า


ประวัติการรับราชการ

พุธศักราช ตำแหน่ง สถานที่ สังกัด
2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรมสามัญศึกษา
2549 รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนนนนทรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สพฐ. 
2551 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สพฐ. 
2554  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สพฐ. 
2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์ พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


เกียรติประวัติดีเด่น

1. ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ และประเทศอย่างดียิ่ง โดยกองทับทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
2.  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 1 แสนครูดี ประจำปี 2554 โดยครุสภา
3.  ผู้มีผลงานบริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2550 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.
รางวัลทรงคุรค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ชนะเลิศเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.
รางวัลเชิดชูเกียรติคนไทยตัวอย่างโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีของแผ่นดิน ประจำปี 2558 
โดยชมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมแห่งประเทศไทย (สว.นท)
6.
รองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2554
โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
7.
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556
โดยครุสภา เขตพื้นที่การศึกาากรุงเทพมหานครเขต 1
8.
รองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2556
โดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
9.
โล่เชิดชูเกีรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558
กระทรวงศึกษาธิการ
10.
โล่เชิดชูเกีรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559
กระทรวงศึกษาธิการ
11. โล่รางวัลผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ
12. โล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทย
13.
รางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปี 2559
โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
14.
โล่รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2560
โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
15.
โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2560
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16.
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิร่มฉัตร ประจำปี 2560
โดยมูลนิธิร่มฉัตร
17.
โล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2017
โดยการไฟฟ้านครหลวง