เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 26 วันนี้
  » 68 เมื่อวาน
  » 155 สัปดาห์นี้
  » 1136 เดือนที่แล้ว
  » 2668 ปีที่แล้ว
  » 2668 ทั้งหมด

  Record: 104 (11.11.2018)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
 
นางดรุณี  เตชะวงศ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
      นางรุจิรา  บัวเผื่อน       นางอุบลรัตน์  รากะสง         นางสาวสุภา  เหร็นเส็บ
  นางสาวพนิดา  น่วมทนงค์              นางอภิญญา  สุวรรณทรัพทย์  นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล
      
 นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด  นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธุ์  นางสาวกมลวรรณ  บุญแจ้ง
 
นางสาวกนก  มาประชา  นายอภิวัฒน์  จันทนา