เนื้อหาใต้กล่องเขียว

จำนวนผู้เยี่ยมชม

 • » 1 ออนไลน์
  » 26 วันนี้
  » 68 เมื่อวาน
  » 155 สัปดาห์นี้
  » 1136 เดือนที่แล้ว
  » 2668 ปีที่แล้ว
  » 2668 ทั้งหมด

  Record: 104 (11.11.2018)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
 
นายจักรพงษ์  สายทองติ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
 
นางอัจฉรา  เพิ่มพูล นางจันทร์สุนีย์  สินสืบเชื้อ นางอินทนิล  เขมาวาสน์
นายดิเรกฤทธิ์  วุฒิทวีพัฒน์  นางวิไลลักษณ์  กลับศรีอ่อน นางสาววรางคนา  ชลกาญจน์
นายทศพล  ชีวะดุษฎี  นางสาวลัลนา  ปรั่งศรีรัตน์ นางสาวอารีรัตน์  ศรีชมภู
 นางสาวกัญจน์ธนธัญ  วงศ์สีชิน  นางสาวรมิดา  เพ็ชรแก้วนา  นางสาวเต็มศิริ  สง่าจีน